4. Kyu – Violet Gürten

1. Kihon waza:

Uke waza

 • Jodanuke
 • Gedanbarai
 • Sotoharaiuek
 • Uchiharaiuke
 • Shutouke
 • Moroteuke
 • Kakete

Tsuki waza

 • Juntsuki
 • Gyakutsuki
 • Juntsuki no tsukomi
 • Gyakutsuki no tsukomi
 • Tobikomitsuki

Geri waza

 • Maegeri
 • Sokuto
 • Mawashigeri
 • Ushirogeri

2. Renraku waza:

 • Maegeri-Gyakutsuki-Surikomi mawashigeri
 • Zenshintsuki-Gyakutsuki-Surikomi maegeri
 • Mawashigeri-Ushirogeri-Gyakutsuki

3. Kata:

 • Pinan Sandan
 • Pinan Yondan

4. Ju Ippon Kumite / 2x /:

 • Kizamitsuki
 • Gyakutsuki
 • Maegeri
 • Sokuto

5. Jiyu Kumite