1. Kyu – Braun Gürten

1. Kihon waza:

Uke waza

 • Jodanuke
 • Gedanbarai
 • Sotoharaiuek
 • Uchiharaiuke
 • Shutouke
 • Moroteuke
 • Kakete

Tsuki waza

 • Kette Juntsuki
 • Kette Gyakutsuki
 • Kette Juntsuki no tsukomi
 • Kette Gyakutsuki no tsukomi
 • Nagashitsuki

Geri waza

 • Maegeri
 • Sokuto
 • Mawashigeri
 • Ushirogeri

2. Renraku waza:

 • Zenshintsuki-Gyakutsuki-Surikomi mawashi jodan
 • Surikomi maegeri-Nagashitsuki-Surikomi sokuto
 • Maegeri-Mawashi-Ushirogeri-Uraken

3. Kata:

 • Naihanshi
 • Ku Shanku

4. Ju Ippon Kumite / 2x /:

 • Kizamitsuki
 • Gyakutsuki
 • Maegeri
 • Sokuto
 • Mawashigeri
 • Ushirogeri

5. Kihon Kumite:

 • Ipponme
 • Nihonme
 • Sanbonme
 • Yonhonme

6. Jiyu Kumite