5. Kyu – Blau Gürten

1. Kihon waza:

Uke waza

 • Jodanuke
 • Gedanbarai
 • Sotoharaiuek
 • Uchiharaiuke
 • Shutouke
 • Moroteuke

Tsuki waza

 • Juntsuki
 • Gyakutsuki
 • Juntsuki no tsukomi
 • Gyakutsuki no tsukomi

Geri waza

 • Maegeri
 • Sokuto
 • Mawashigeri

2. Renraku waza:

 • Surikomi maegeri-Mawashigeri-Gyakutsuki
 • Sokuto-Gyakutsuki
 • Zenshintsuki-Gyakutsuki

3. Kata:

 • Pinan Shodan
 • Pinan Sandan

4. Ju Ippon Kumite / 2x /:

 • Kizamitsuki
 • Gyakutsuki
 • Maegeri

5. Jiyu Kumite