3. Dan – Schwarz Gürten

1. Kihon waza

Alles Technik.

2. Renraku waza

Jede Kombination.

3. Kata:

 • Pinan Nidan
 • Pinan Shodan
 • Pinan Sandan
 • Pinan Yondan
 • Pinan Godan
 • Naihanshi
 • Ku Shanku
 • Bassai
 • Seishan
 • Chinto
 • Niseishi

4. Ju Ippon Kumite / 2x /:

 • Kizamitsuki
 • Gyakutsuki
 • Maegeri
 • Sokuto
 • Mawashigeri
 • Ushirogeri

5. Kihon Kumite:

 • Ipponme
 • Nihonme
 • Sanbonme
 • Yonhonme
 • Gohonme
 • Roponme
 • Nanahonme
 • Haponme

6. Temashiwari

 • 2x seikentsuki
 • 2x sokuto

7. Jiyu Kumite